Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för AMF Södertälje

1                    KLUBBENS NAMN OCH HEMORT

Klubbens namn är ALLMÄNNA MOTORFÖRENINGEN, Södertälje. Godkända initialer AMF Södertälje. Klubbens hemort är Södertälje.

2                    KLUBBENS ÄNDAMÅL

AMF, stiftat 1946-08-13 har till ändamål att på basis av gällande nationella reglementen befrämja MC-sport och annan därmed förenlig ideell verksamhet.

3                    KLUBBENS SKYLDIGHETER

AMF är ansluten till Svenska Motorcykelförbundet, SVEMO, och är underkastad bestämmelserna i grundstadgarna, respektive sektionsstadgar och dessa stadgar.

4                    BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5                    MEDLEMSKAP

Medlem inväljs i AMF efter därom gjord skriftlig ansökan.

Dock ett förbehåll om medlemmen ifråga är under 16 år, då måste även minst en förälder söka medlemskap.

Genom beslut på årsmöte kan person kallas till hedersmedlem.

6                    MEDLEMS ÅLIGGANDEN

Genom inträde i AMF har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.

Medlem bör vinnlägga sig om:

¨       att uppträda hänsynsfullt mot allmänheten, andra vägfarande och ordningsmaktens representanter

¨       att verka för trafikkulturens höjande att vid varje tillfälle iakttaga det lugn och goda omdöme som kännetecknar en god sportsman.

7                    MEDLEMSAVGIFTER

Medlem erlägger den inträdesavgift och den årliga avgift som AMF:s årsmöte bestämmer för nästkommande år. Medlem som icke erlagt stadgad avgift under 2 år kan uteslutas ur AMF. Medlem som ej inom 2 månader från inträdet betalt inträdesavgiften, kan uteslutas ur AMF.

8                    UTTRÄDE

Medlem som önskar utträda ur AMF, skall anmäla detta till klubben.

Licensierad medlem är vid övergång till annan klubb, skyldig att till AMF erlägga förfallna avgifter.

9                    UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela denne varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar.

I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

10                 STYRELSE

AMF:s angelägenheter handhas av en av årsmötet utsedd styrelse, bestående av ordförande, som väljs särskilt, samt vice ordförande, sekreterare och kassör samt erforderligt antal ledamöter. Till ledamot i styrelsen kan väljas varje röstberättigad medlem av klubben.

Styrelsens ledamöter, med undantag av ordföranden som väljs för 1 år, väljs för 2 år i sänder med halva antalet varje år och kan återväljas. Avgår styrelseledamot innan hans mandattid tilländalupit, får styrelsen utse en medlem till adjungerad ledamot dock allenast för den resterande tiden av mandattiden.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i hans frånvaro av vice ordföranden och är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

Styrelsen må under eget ansvar överlämna handläggandet av de löpande ärendena till ett arbetsutskott. Styrelsen fastställer gränserna för arbetsutskottets befogenheter. Härvid gäller som regel, att viktigare beslut skall konfirmeras och protokollföras av styrelsen.

11                 STYRELSENS ANSVAR

Se handboken för respektive funktionärs ansvar.

12                 FIRMATECKNING

AMF:s firma tecknas av styrelsen som sådan eller av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

13                 REVISION

Revisorerna, som väljs vid ordinarie årsmöte till ett antal av två på två år varav en avgår varje år, åligger att granska räkenskaperna av styrelsens förvaltning samt inlämna skriftlig revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

För revisorerna skall finnas suppleant.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

14                 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderåret.

15                 RÖSTRÄTT

Medlemmar som erlagt fastställd årsavgift i stadgeenlig tid, äger vid års eller extra årsmöte vardera en röst. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Familjemedlemmar har 1 röst/familj. Medlemmar under 16 år äger ej rätt att rösta.

16                 SEKTIONER, KOMMITTÉER OCH UTSKOTT

Den praktiska delen av verksamheten utövas av sektioner inom AMF. Vilka sektioner som skall finnas under verksamhetsåret, beslutas av årsmötet enligt styrelsens förslag.

Styrelsen kan, om och när så erfordras, utse andra kommittéer och utskott att i samråd med styrelsen handha vissa arbetsuppgifter. Dessa är inför styrelsen ansvariga för uppdraget.

17                 BESLUT OCH OMRÖSTNING

Alla val sker öppet, såvida ej sluten votering påyrkas. Om vid öppen votering lika röstetal uppnås, gäller den mening som mötets ordföranden biträder. Då sluten votering används, skall vid lika röstetal lottdragning äga rum. Styrelsen äger ej rätt att deltaga i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

18                 MÖTEN

Med AMF hålles:

  • dels ordinarie årsmöte i februari månad
  • dels extra årsmöten när så erfordras

Tidpunkt och plats för årsmöte resp. extra årsmöte bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelse skall vara, skriftlig till varje röstberättigad medlem och utfärdas minst 14 dagar i förväg. Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som på kallelse infunnit sig till detsamma.

Övriga möten bestäms av styrelsen eller resp. sektion/utskott eller kommitté.

 

Vid AMF:s ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och prokollföras:

1      Mötets öppnande

2      Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

3      Upprättande av röstlängd

4      Godkännande av dagordningen

5      Val av ordförande för mötet

6      Val av sekreterare för mötet

7      Val av justeringsmän att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet

8      Val av rösträknare

9      Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse

10   Revisorernas berättelse

11   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12   Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar (förslag till stadgeändring minst 30 dagar) före mötet.

13   Fastställande av medlemsavgifter

14   Val av styrelseordförande

15   Val av ledamöter

16   Val av revisorer

17   Utdelande av priser och honoreringar

18   Mötets avslutande

19                 STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämningen av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

20                 ÄNDRING AV STADGARNA

Förslag till ändring av AMF:s stadgar må endast förekomma på ordinarie årsmöte. Förslaget skall senast 30 dagar före årsmötet vara skriftligen inlämnat till styrelsen, som har att behandla och på årsmötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande erfordras att detsamma biträdes av minst två tredjedelar av de angivna rösterna.

21                 KLUBBENS UPPLÖSANDE

Beslut om AMF:s upplösande kan endast fattas vid årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före årsmötet blivit medlemmarna delgivet.

För att dylika besluts giltighet fordras, att minst två tredjedelar av närvarande medlemmar 2 år i rad biträder detsamma.

Ovanstående antaget och godkänt enligt årsmötesbeslut 2000-02-17

Allmänna Motorföreningen

Södertälje 2000-02-17

______________________       ______________________              ______________________

Ordförande                                     Justeringsman                                      Justeringsman

Uppdaterad: 09 JAN 2018 20:39 Skribent: Rickard Törnqvist
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
AMF Södertälje - Motorcykel och Snöskoter
Bengt Hahn, Granbyvägen 23
64751 Åkers Styckebruk

Besöksadress:
Getaskogen 3
15295 Södertälje

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

Samarbetspartners

 

 

 

Sociala Medier